Skip to content

Regulamin sklepu

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO www.gastropolerki.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez Gastro Rental Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Robakowie za pośrednictwem sklepu internetowego Gastropolerki, działającego pod adresem www.gastropolerki.pl.

§ 1

Definicje

 1. Dzień Roboczy – od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (święta, niedziele) oraz sobót,
 2. GASTRO RENTAL – Gastro Rental Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Robakowo, dane rejestrowe: ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000929741, NIP: 7773256254 , REGON: 363029442, prowadząca Sklep Internetowy Gastropolerki, dane do kontaktu: e-mail info@gastrorental.pl, tel. kontaktowy: + 48 61 225 49 16,
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną:
  1. z którą, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem, może być zawarta Umowa sprzedaży lub
  2. na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną,
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Towar, Towary – produkty prezentowane przez GASTRO RENTAL na Stronie Internetowej Sklepu (w tym: używane, po-targowe, powystawowe, końcówki serii itp.), z przeznaczeniem do sprzedaży,
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego,
 7. Sklep Internetowy – sklep, działający pod adresem www.gastropolerki.pl, prowadzony przez GASTRO RENTAL,
 8. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa pod którą GASTRO RENTAL prowadzi Sklep Internetowy, działająca w domenie www.gastropolerki.pl,
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana drogą elektroniczną (na odległość) pomiędzy Klientem a GASTRO RENTAL, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2

Postanowienia ogólne

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego może się odbywać wyłącznie na zasadach i warunkach przedstawionych w Regulaminie.
  2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez GASTRO RENTAL za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu.
  3. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się GASTRO RENTAL niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • Internet Explorer do dwóch wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
   • Microsoft Edge do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
   • Mozilla Firefox do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
   • Google Chrome do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
   • W przypadku korzystania z systemu Windows – wgrane wszystkie krytyczne aktualizacje do Windows
   • Posiadanie czynnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Do odczytu dokumentów dodatkowych:

  • eksportowanych w formacie PDF wymagana jest instalacja programu pozwalającego na odczytanie dokumentów w tym formacie np. Adobe® Acrobat® Reader,
  • eksportowanych w formacie XLS lub CSV wymagana jest instalacja programu pozwalającego na odczytanie dokumentów w tym formacie np. Microsoft® Office
 1. Zdjęcia oraz opisy techniczne Towaru pochodzą z materiałów udostępnionych i publikowanych przez producenta Towaru.
 2. GASTRO RENTAL zapewnia bezpieczeństwo danych przekazywanych w Sklepie Internetowym poprzez zastosowanie protokołu SSL.
 3. GASTRO RENTAL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego, tj. sprzecznego z instrukcją lub przeznaczeniem rzeczy, zainstalowania lub użytkowania Towaru przez Klienta.
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Klienta (kolor, proporcje itp.) nie stanowią wad Towaru i nie mogą być podstawą reklamacji.

§ 3

Składanie zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty GASTRO RENTAL w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stanowią jedynie zaproszenie dla Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
 2. Warunkiem dokonania zakupu Towaru jest złożenie zamówienia.
 3. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 4. Klient składa zamówienie poprzez formularz zamówieniowy.
 5. Klient kompletuje zamówienie na formularzu zamówienia:
  1. wybierając interesujący go Towar, znajdujący się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną i
  2. klikając w pole “Dodaj do koszyka” pod danym Towarem.
 6. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient przechodzi do „Koszyka”, gdzie wskazuje:
  1. sposób dostawy
  2. formę płatności,
  3. adres dostawy,
  4. dane do faktury VAT,
 7. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę Towaru/ów oraz koszty dostawy, o ile koszt dostawy ponosi Klient, jest każdorazowo podawana po kliknięciu w pole “Przejdź dalej”.
 8. Złożenie zamówienia następuje przez wysłanie formularza zamówienia do GASTRO RENTAL. Wysłanie formularza następuje poprzez kliknięcie przez Klienta w pole “Finalizuj zamówienie”.
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie GASTRO RENTAL przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem na odległość.
 10. Po złożeniu zamówienia, GASTRO RENTAL niezwłocznie przesyła potwierdzenie złożenia przez zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. Następnie, nie później niż w ciągu 24 godzin od potwierdzenia złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem zdania drugiego, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku złożenia zamówienia oraz potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela lub święto), potwierdzenie przyjęcia zamówienia nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po ww. dacie. Przyjęcie zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie GASTRO RENTAL o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 9 powyżej. Z chwilą przyjęcia oferty przez GASTRO RENTAL następuje zawarcie umowy między Stronami.
 12. Klient ma prawo do dokonania zmian w zamówieniu do czasu wystawienia faktury VAT. Zmiana zamówienia następuje drogą elektroniczną.
 13. Jeżeli Klient dokona zapłaty za Towar przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a następnie zamówienie Klienta ulegnie zmianie lub anulowaniu, GASTRO RENTAL dokona rozliczenia wpłaty na poczet zmienionego zamówienia i wezwie Klienta do ewentualnej dopłaty (zmiana zamówienia) lub dokona zwrotu wpłaconej kwoty w terminie do 14 dni w sposób uzgodniony z Klientem (anulowanie zamówienia).

§ 4

Cena

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. stanowią ceny brutto (z podatkiem od towarów i usług – VAT),
  3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, z uwagi na § 6 ust. 3 Regulaminu,
  4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których mowa w § 6 Regulaminu.
  5. nie zawierają kosztów montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.
 2. Ostateczną i wiążącą Klienta i GASTRO RENTAL ceną jest cena Towaru podana w “Koszyku” w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 3. Aktualne ceny Towarów oraz informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów dostępne są na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Ceny Towarów mogą ulec zmianie, przy czym zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 5. Co do całkowitej wartości zamówienia, § 3 ust. 7 stosuje się.
 6. Towar pozostaje własnością GASTRO RENTAL do czasu zapłaty przez Klienta pełnej ceny za Towar.
 7. Dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy jest np. faktura VAT.
 8. Faktury VAT za zakupiony Towar przesyłane będą do Kupującego drogą mailową pod wskazany w formularzu zamówienia adres mailowy.
 9. Kupujący upoważnia GASTRO RENTAL do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. Upoważnienie to ważne jest bezterminowo, do momentu pisemnego jego odwołania.
 10. Kupujący akceptując Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie faktur, korekt do tych faktur oraz ich duplikatów drogą elektroniczną w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. nr 249, poz. 1661).
 11. Kupujący może zrezygnować z przesłania faktury w formie elektronicznej przed dniem wysyłki Towaru, wysyłając w tym celu stosowną informację na adres: info@gastrorental.pl, wpisując w tytule nr zamówienia. W takim wypadku faktura zostanie dołączona do Towaru.

§ 5

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 1. płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu płatności internetowych tpay.com oferowanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu. Możliwa jest płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej.
 2. zwykłym przelewem bankowym na rachunek bankowy nr 81 1050 1520 1000 0090 3078 7833.

§ 6

Sposób, termin i koszt dostawy

 1. Sposób dostawy Zamówionych Towarów Klient wskazuje w formularzu zamówienia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 lit. a) Regulaminu.
 2. Zamówione Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 lit. c) Regulaminu.
 3. Istnieje możliwość dokonania dostawy Zamówionych Towarów w inny sposób niż sposoby dostawy prezentowane na stronie internetowej Sklepu oraz na adres inny niż wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, wyłącznie w wyniku indywidualnych uzgodnień Klienta ze Sklepem, zaakceptowanych przez Sklep.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Orientacyjny czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych liczonych od dnia nadania przesyłki.
 6. Koszty dostawy zamówionych Towarów ponosi Kupujący.

§ 7

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze.
 2. Niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez GASTRO RENTAL potwierdzenia przyjęcia zamówienia, GASTRO RENTAL przystępuje do realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności drogą elektroniczną, GASTRO RENTAL przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu przez GASTRO RENTAL informacji z serwisu płatności internetowych tpay.com o dokonaniu płatności przez Klienta.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności zwykłym przelewem bankowym, GASTRO RENTAL przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego GASTRO RENTAL stosowną kwotą lub otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania płatności przesłanego na adres poczty elektronicznej GASTRO RENTAL.
 5. W dniu wysyłki Towaru, GASTRO RENTAL przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację potwierdzającą nadanie przesyłki przez GASTRO RENTAL.
 6. Do każdego zamówienia GASTRO RENTAL prześle drogą elektroniczną fakturę VAT, obejmującą przedmiot zamówienia.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Czas realizacji nie obejmuje czasu dostawy. Przeciętny czas realizacji zamówienia łącznie z dostawą wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
 8. W przypadku, gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, GASTRO RENTAL niezwłocznie powiadomi drogą elektroniczną lub telefonicznie Klienta o ww. fakcie, proponując Klientowi anulowanie całości lub części zamówienia albo podział zamówienia i ustalenie nowego terminu realizacji zamówienia dla tej części, która okazała się niemożliwa do realizacji w terminie pierwotnie ustalonym.
 9. Klient powinien zbadać przesyłkę w obecności podmiotu dokonującego dostawy. W przypadku stwierdzenia ubytku, utraty lub uszkodzenia przesyłki powstałej w transporcie należy niezwłocznie (tj. w dniu dostarczenia przesyłki) spisać protokół szkody z podmiotem dokonującym dostawy oraz zgłosić ten fakt pracownikowi Sklepu. Reklamacja z tytułu szkód transportowych następuje tylko i wyłącznie na podstawie spisanego protokołu szkody zgodnie z art. 545 § 2 kodeksu cywilnego.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w jego dostarczeniu spowodowane błędnym adresem podanym przez Klienta.
 11. W przypadku ponownego nadania przesyłki z Towarem ponownie na adres Klienta (w wyniku błędu Klienta) koszty transportu ponosi Klient.

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania ww. terminu, wystarczy wysłanie przed jego upływem na adres GASTRO RENTAL zawarty w § 1 pkt 2 Regulaminu oświadczenia, z dopiskiem “Odstąpienie od Umowy”. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce “Odstąpienie od Umowy”.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz w pozostałych przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 . – Prawo konsumentów (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 683, ze zm.).
 3. W razie odstąpienia od Umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Klient będący Konsumentem zwolniony jest z wszelkich zobowiązań.
 4. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest jednocześnie do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni, dokonania na własny koszt zwrotu Towaru. Zwrot winien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru winien nastąpić na adres GASTRO RENTAL, wskazany w § 1 pkt 4 Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem, GASTRO RENTAL zobowiązany jest do:
  1. niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrotu Klientowi należności (cena Towaru plus koszty przesyłki o ile zostały zapłacone przez Klienta),
  2. niezwłocznego poświadczenia na piśmie zwrotu świadczenia.
 6. Klient, który nie jest Konsumentem, może od Umowy odstąpić po zapłacie odstępnego w wysokości 10% wartości zwracanego towaru oraz kosztami wysyłki towaru. Odstąpienie od umowy w takim wypadku możliwe jest jedynie w terminie 10 dni od dnia otrzymania Towaru. Postanowienia § 8 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

§ 9

Rękojmia

 1. GASTRO RENTAL ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 1 roku od dnia otrzymania Towaru. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do zawiadomienia GASTRO RENTAL o stwierdzonej niezgodności w ciągu 14 dni od stwierdzenia ww. niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. GASTRO RENTAL ponosi odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli Towar w chwili wydania był niezgodny z Umową sprzedaży, chyba że Klient będący Konsumentem w chwili zawarcia Umowy sprzedaży o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 3. Uprawnienia Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad Towaru zostają wyłączone zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.
 4. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce “Reklamacje”. Wypełniony formularz należy przesłać na adres GASTRO RENTAL wskazany w § 1 pkt 4 Regulaminu, z dopiskiem “Reklamacja”.
 5. Celem rozpoznania reklamacji, Klient powinien dostarczyć GASTRO RENTAL reklamowany Towar oraz dowód jego zakupu. Reklamowany Towar oraz dowód zakupu należy przesłać na adres GASTRO RENTAL wskazany w § 1 pkt 4 Regulaminu, z dopiskiem “Reklamacja”.
 6. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenie reklamacji, GASTRO RENTAL rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 7. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na korzyść Klienta, GASTRO RENTAL bezpłatnie naprawi albo wymieni Towar na inny. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe, wymagają nadmiernych kosztów lub narażałyby Klienta na znaczne niedogodności, GASTRO RENTAL, zgodnie z żądaniem Klienta, odpowiednio obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia Klienta od umowy – w ciągu 14 dni, całkowitą należność za reklamowany Towar.
 8. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem przez GASTRO RENTAL usługi drogą elektroniczną, o której mowa w Regulaminie. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane identyfikujące Klienta, określenie świadczonej usługi oraz opis zaistniałego problemu. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres poczty elektronicznej GASTRO RENTAL, wskazany w § 1 pkt 4 Regulaminu. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenie reklamacyjnego, GASTRO RENTAL rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej, przekazując Klientowi stosowną informację na adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 10

Gwarancja 

 1. GASTRO RENTAL udziela Klientom gwarancji  na Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym Gastropolerki.
 2. Uprawnień z tytułu Gwarancji można dochodzić za pośrednictwem strony internetowej www.gastropolerki.pl, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym paragrafie. Termin gwarancji wynosi 1 rok i biegnie od dnia, w którym Produkt został wydany Klientowi. Dokumentem uprawniającym doświadczeń gwarancyjnych jest faktura VAT lub paragon.
 3. Warunkiem zrealizowania przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji jest dostarczenie do Sklepu:
  1. ważnego dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon)
  2. wadliwego Towaru
 4. Klient dostarczając Towar do GASTRO RENTAL zobowiązany jest zapewnić odpowiednie jego opakowanie. Wszelkiego rodzaju negatywne skutki niewykonania bądź wadliwego wykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, a w szczególności zniszczenie, utrata lub uszkodzenie Towaru obciążają Klienta.
 5. Dostarczony do GASTRO RENTAL produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym. Towary dostarczane są do sklepu na koszt Klienta.
 6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez GASTRO RENTAL w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia Towaru do Sklepu na zasadach wskazanych w gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 7. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego Towaru dokonaną w okresie, o którym mowa w ust. 2 Regulaminu powyżej i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie produktu.
 8. Klientowi przysługuje prawo wymiany Towaru na inny, jeżeli GASTRO RENTAL stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. GASTRO RENTAL dokona wymiany Towaru w terminie uzgodnionym z Klientem, nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wadliwego Towaru. Przy wymianie Towaru na inny potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów oraz koszt ich wymiany. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez GASTRO RENTAL.
 9. Jeżeli wymiana Towaru na inny jest niemożliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty ujawnionej na fakturze VAT.
 10. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze.
 11. Gwarancją nie są objęte produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i elektrycznymi nie powstałymi z winy GASTRO RENTAL, a w szczególności:
  1. powstałymi podczas transportu i przeładunku,
  2. spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Towaru,
  3. powstałymi na skutek stosowania Towaru niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa,
  4. spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń niezgodnych z instrukcją lub przeznaczeniem Towaru przez Kupującego lub osoby trzecie,
  5. powstałymi na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części (np. uszczelek, powierzchni desek polietylenowych, ostrzonych części noży itp.)
 12. Wszelkie wadliwe Towary lub ich części, które wymieniono stają się własnością GASTRO RENTAL.

§ 11

Dane osobowe i pliki “Cookies”

 1. GASTRO RENTAL jest administratorem danych osobowych podanych przez Klientów podczas składania zamówienia. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów złożenia zamówienia oraz realizacji Umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. GASTRO RENTAL będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w oparciu o upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, z tym zastrzeżeniem jednak, iż jej brak uniemożliwia rejestrację, złożenie i realizację zamówienia.
 4. Klient może udzielić GASTRO RENTAL dodatkowej dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych na formularzu zamówienia w celach marketingowych, w tym na przesyłanie newslettera z informacją handlową, na adres e-mail lub pocztą na adres wskazany w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.).
 5. Zgoda Klienta wyrażana jest poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub żądania usunięcia, zwłaszcza w przypadku usunięcia Konta Klienta. W tym celu Klient winien się skontaktować z GASTRO RENTAL za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w § 1 pkt 4 Regulaminu.
 7. GASTRO RENTAL chroni przekazane jej dane osobowe, dokładając należytej staranności celem ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. GASTRO RENTAL nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że obowiązek przekazania danych osobowych wynika wprost z przepisów prawa lub orzeczenia sądu oraz z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 9. GASTRO RENTAL może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 922, ze zm.).
 10. GASTRO RENTAL stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez użytkowników ze Stron Internetowych Sklepu zapisywane są w systemie teleinformatycznym Klienta.
 11. Pliki “cookies” mają na celu prawidłowe działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach użytkowników.
 12. Pliki “cookies” są wykorzystywane za zgodą użytkowników wyrażoną m.in. poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w tym w szczególności przeglądarki internetowej.
 13. Użytkownik może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce. GASTRO RENTAL wskazuje, iż wyłączenie “cookies” może być przyczyną utrudnień w korzystaniu lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 14. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i plików “cookies” znajdują się w zakładce “Polityka prywatności”.

§ 12

Pozostałe prawa i obowiązki

 1. GASTRO RENTAL świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatną usługę przesyłania newslettera z informacją handlową.
 2. Usługa opisana w ust. 1 powyżej świadczona jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługa, o której mowa w ust. 1, dostępna jest po wyrażeniu przez Klienta zgody, o której mowa w § 11 ust. 4 Regulaminu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym oraz korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu oraz usługi świadczonej przez GASTRO RENTAL drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy GASTRO RENTAL.
 5. Umowa o świadczenie usług drogę elektroniczną może być rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyny. Rozwiązanie wymaga zgłoszenia, dokonanego na adres poczty elektronicznej drugiej strony, wskazany w przypadku GASTRO RENTAL – w § 1 ust. 4 Regulaminu, a w przypadku Klienta – w formularzu zamówienia.
 6. Klient dokonuje rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie GASTRO RENTAL żądania zaprzestania wysyłania newslettera.
 7. GASTRO RENTAL dokonuje rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Klientowi stosownej informacji na co najmniej 7 dni przed planowaną datą rozwiązania umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce “Regulamin”. Treść Regulaminu, w każdej chwili, może zostać pozyskana, odtworzona i utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez GASTRO RENTAL na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej: zestawienie zmian, ujednoliconą treść Regulaminu oraz termin wejścia w życie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w wiadomości o zmianie Regulaminu z uwzględnieniem postanowienia ust. 3 powyżej.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, wszelkie zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu podlegać będą realizacji zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 683, ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1219, ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm.)
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 922, ze zm.),
  5. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, ze zm.),
 7. W przypadku wystąpienia sporu na tle umów zawartych pomiędzy GASTRO RENTAL a Klientem w oparciu o Regulamin, Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia powstania sporu, GASTRO RENTAL i Klient nie osiągną porozumienia, rozstrzygnięcie sporu może zostać poddane sądowi powszechnemu. Spory między GASTRO RENTAL a Klientem będącym Konsumentem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 155, ze zm.), natomiast w przypadku sporów pomiędzy GASTRO RENTAL i Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie właściwy sąd powszechny w Poznaniu.